หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

infographic

หลักสูตรอบรม Excel MACRO & VBA Zero to Professional

"สร้างกระบวนงานที่ซับซ้อน ปริมาณมากด้วย MACRO ใช้การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วย VBA อย่างตอบโจทย์บน Excel สอนตั้งแต่เริ่มต้นทำ Workshop งานระดับองค์กรได้จริง”

 

รับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร | Excel MACRO & VBA คืออะไร?

Excel MACRO คือการสร้างกระบวนงานสำเร็จรูปเป็นชุดคำสั่งให้เรียกใช้ทีเดียว เป็นการเอา process งานต่าง ๆ ที่มีการทำงานหลายขั้นตอนซับซ้อนมารวบเป็นการทำงานเพียงครั้งเดียว กลายมาเป็น MACRO หรือคำสั่งที่กดเพียงครั้งเดียวโปรแกรมจะทำงานทุกขั้นตอนให้เราจบอัตโนมัติ ลักษณะที่สำคัญของ MACRO คือ

 • เป็นขุดคำสั่งที่เรียกทำงานทั้งชุดได้ เหมาะกับงานที่มีความซ้ำซ้อนที่ต้องมาทำงานหลาย ๆ ขั้นตอนซ้ำกันอยู่ตลอด (Repetitive Work)
 • ภายในชุดคำสั่ง MACRO จะใช้การเขียนโปรแกรม Visual Basic for Applications หรือเรียกว่า VBA ในการควบคุมการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้ 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงพัฒนาการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel ในการสร้าง MACRO VBA ด้วย Workshop การทำงานระดับองค์กรจริงตั้งแต่เริ่มต้น MACRO จนไปถึงสามารถแก้ไข VBA ข้างในให้ได้การทำงานได้อย่างตอบโจทย์

เราจะนำ Excel MACRO & VBA มาใช้กับงานประเภทใด

Excel MACRO หรือ VBA นั้นเหมาะกับนำมาใช้ในงานเฉพาะทาง ผู้สนใจสามารถพิจารณาการนำไปใช้ได้ดังนี้

 • เหมาะกับการสร้างงานที่มีความซ้ำซ้อน ต้องทำซ้ำ ๆ มีการนำกลับมาใช้งานบ่อย ๆ 
 • เหมาะกับการสร้างงานซ้ำซ้อนบางประเภทที่ Excel ไม่มีคำสั่งในการทำงาน เช่น ต้องการพิมพ์เอกสารทุก Worksheet ต้องการสร้างหัวรายงานพร้อม ๆ กัน 
 • ใช้สร้างชุดกระบวนการทำงานที่ให้คนอื่นในองค์กรใช้งานได้ โดยสามาถรสร้างเป็นชุดฟอร์มคำสั่ง ปุ่มกด ที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ต้องทราบถึงเนื้อ VBA Code ด้านใน

 


กลุ่มเป้าหมาย | ระดับหลักสูตร

บุคลากรในองค์กรหรือผู้สนใจในการนำ Excel MACRO & VBA มาใช้ในการทำงานในองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการนำไปใช้งานได้จริง

ระดับหลักสูตร : ขั้นสูง

ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้มีประสบการณ์ใช้งาน MS Excel ได้ก่อนการอบรม สามารถใส่สูตร ฟังก์ชัน และจัดรูปแบบได้เป็นอย่างดีก่อนการอบรม แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปกรแกรม VBA มาก่อน

สำหรับหลักสูตรระดับก่อนหน้าหลักสูตรนี้คือ MS Excel Advance Essential Workshop

info add1
 

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - Welcome to MACRO & VBA from Zero

 • บทที่ 1 - Macro & VBA Introduction
  • แนะนำ Macro & VBA และเปิด Developer Tools
  • เริ่มต้น Record MACRO
  • การ Record MACRO แบบ Relative Reference
  • การบันทึกไฟล์และ MACRO Security
  • การแก้ปัญหาภาษาไทยบน Visual Basic Editor
  • การเรียกใช้ MACRO ผ่าน Objects
 • บทที่ 2 – Introduction to VBA Programming
  • คอนเซประบบการเขียนโปรแกรม VB (Object Oriented)
  • คอนเซป Object Oriented บน Excel จริง
  • เริ่มสร้าง MACRO จากการเขียน Code
  • ป้องกันการจัดการ Code ด้วย VBAProject Properties
 • บทที่ 3 - Data Types & Variables
  • ความสำคัญของตัวแปรและการประกาศตัวแปรด้วย DIM
  • การตั้งบังคับประกาศตัวแปรบน Options
  • MsgBox , Variable Scope | Global Variable
  • รู้จักตัวแปรประเภท Static
  • ตัวแปรพิเศษของระบบ และการขึ้นบรรทัดใหม่ใน Code
  • ตัวแปรเอนกประสงค์ Variant กับ InputBox
  • ตัวแปรประเภท Object
 • บทที่ 4 - Main Syntax การทำงานกับตำแหน่งข้อมูลใน Workbook ด้วย VBA Objects
  • รู้จัก Object ที่อ้างถึงพื้นที่ข้อมูลใน Excel | Range / Cells
  • การดูการทำงาน Code ทีละคำสั่งด้วย Step Into
  • ใช้ Object Browser ดู Properties และ Method
  • Object Method ที่ใช้ทั่วไป Select vs Activate
  • With…End statement ที่เจอบ่อยเวลาจัดรูปแบบ

 

 

วันที่ 2 - VBA Professional Workshop

 • บทที่ 4 - Main Syntax การทำงานกับตำแหน่งข้อมูลใน Workbook ด้วย VBA Objects (ต่อ)
  • ระบบ Argument ใน Method
  • ใช้ Offset ในการระบุตำแหน่งเซลล์แบบ Relative
  • การระบุตำแหน่งของ Worksheets ด้วย VBA
  • การทำงานกับ Worksheet ด้วยการส่ง Parameter
  • การใช้ DisplayAlerts สั่งปิดการทำงานผู้ใช้ในโปรแกรม
 • บทที่ 5 - Control Statement
  • รู้จัก Control Statement ตัวแรก IF Then Else
  • รู้จักตัวแปรประเภท Array
  • การใช้งาน For… Next Loop
  • For… Next Loop Workshop จัดการ Worksheets
  • การใช้ Do…. Loop (Until | While) ในการวนซ้ำ
  • การใช้ Select..Case กับการทำงานเงื่อนไข
  • For Each Statement ใช้งานกับ Array หรือ Object
 • บทที่ 6 - การจัดการ Event และจัดการ Error
  • การใส่ Code บน Event ของ Worksheet เช่น ขณะเปิดหรือปิด Worksheet
  • การจัดการ Error ด้วย On Error Goto
  • ใช้ Application Screen Update ค้างหน้าจอขณะรัน VBA
 • บทที่ 7 - การ Input Form และ Workshop ที่จำเป็น
  • การหาตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่มีข้อมูลล่าสุดด้วย VBA
  • ใช้งาน Sub และ Function
  • การเรียก Worksheet Functions ขึ้นมาใช้งานใน VBA
  • จัดการ VBA ผ่าน User Form
  • จัดการ Element ต่าง ๆ บน User Form
  • ใส่ VBA Code ควบคุม Element ใน Form

 


สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรมจริง (ไม่ใช่ PowerPoint Slide Handouts )
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

infographic cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 6,313 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท, VAT - 413 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

หลักสูตรนี้ ทางเรามีคอร์สสอน Online ภายใต้ Platform This Trainer สามารถเข้าดูเพิ่มเติม เรียนออนไลน์คลิกที่นี่!

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้