City Hubs Corporation Co.,Ltd | ข้อมูล ข่าวสาร บทความ โดยซิตี้ฮับส์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 093-5608885 หรือ E-Mail: info@cityhubs.net

ประกาศกระทรวงแรงงานคลายล็อคสถานประกอบการ
การพัฒนาฝีืมือแรงงานผ่านระบบสอนสด Online

สรุปประกาศ

แนวทางใหม่ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยสามารถดําเนินการ ดังนี้

 • จัดฝึกอบรมแบบ Online Live Training ได้
 • จัดฝึกอบรมจํานวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน
 • จัดฝึกอบรมให้สื่อสารทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การจัดอบรมของ City Hubs และ This Trainer

 • จัดอบรมทุกหลักสูตรของเรา (รายละเอียดทุกหลักสูตรที่ www.cityhubs.net) รูปแบบ Live Meeting Online ผ่าน Live Meeting App Platform
 • จำนวนผู้เรียนต่อรุ่นไม่เกินรุ่นละ 30 ท่าน
 • ทางเราจะดำเนินการบันทึกวีดีโอสอนจากจอวิทยากรให้ลูกค้าตลอดการสอน บันทึกไฟล์ส่งลูกค้ารูปแบบไฟล์วีดีโอ *.mp4

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับแจ้งให้ลูกค้าของทางเรา บจ.ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น ทางเราสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่านและการันตีทุกหลักสูตรของทางเราเข้าเงื่อนไขข้างต้น
ทางเราไม่สามารถให้ข้อมูลสำหรับกรณีมีการจัดอบรมโดยบริษัทหรือหน่วยงานอื่นได้เนื่องด้วยไม่ทราบข้อมูล และความน่าเชื่อถือของหลักสูตรอบรมและสถาบันอบรมอื่นค่ะ
 

และเนื่องด้วยขณะนี้มีสถาบันฝึกอบรมหลายสถาบันติดต่อสอบถามข้อมูลนี้กับทางเรามากมาย
หากท่านเป็นบุคลากรของสถาบันฝึกอบรม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเนื่องด้วยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สถาบันอบรมที่จัดตั้งตามกฎหมายทราบดีแล้ว และทางเราไม่ทราบถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของการจัดอบรมของสถาบันอบรมอื่น ๆ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แนะนำให้ท่านติดต่อหน่วยงานภาครัฐโดยตรงค่ะ

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายประสานงานของทางเราได้ที่ สายตรงหมายเลข 087-6710148 จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกท่านค่ะ

 

______________

หลักสูตรอบรมโดย City Hubs ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ตามพระ ราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมจะแยกรายละเอียดได้ ดังนี้

รายละเอียดกรณีการจัดหลักสูตรโดยบริษัทจัดอบรมเอง
Inhouse Training

สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ คือ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
ยกเว้น สถานประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ นาเกลือและธุรกิจโรงเรียนเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวกับครูและครูใหญ่

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร
(ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน)

1) คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
     สาขาอาชีพ (ฝย / ฝป  1)
ดาวน์โหลด
2) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและ
     การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย / ฝป  2 - 1)
ดาวน์โหลด
3) ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม  (ฝย / ฝป  3) ดาวน์โหลด
4) ข้อมูลหลักสูตร  
5) ตารางฝึกอบรม  
6) ใบเสร็จรับเงิน  
7) เรื่องอนุมัติให้จัดฝึกอบรม  
8) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลักสูตร  

รายละเอียดกรณีบริษัทส่งพนักงานเข้าอบรม
Public Training

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับรองหลักสูตร
(ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน)

1) คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
     สาขาอาชีพ (ฝย / ฝป 1)
ดาวน์โหลด
2) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แบบ ฝย / ฝป 2-2) ดาวน์โหลด
3) เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม แผ่นพับหรือโบรชัวร์  
4) กำหนดการอบรมหลักสูตร  
5) เอกสารการอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม  
6) ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม  
7) วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร  
8) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลักสูตร  

เงื่อนไขของสถานประกอบการที่จัดอบรม Public Training จะต้อง

 • เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษา หรือ
 • สถานฝึกอบรมของทางราชการ หรือ
 • สถานฝึกอบรมที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 • ต้องเป็นการฝึกอบรมภายในประเทศและต้องจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป

สำหรับหลักสูตรอบรมทั้งหมดของ City Hubs ดำเนินการจัดในนามนิติบุุคคล มีวัตถุประสงค์ของบริษัทจัดฝึกอบรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับรองหลักสูตร

 • วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพที่บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน
 • เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ต้องมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับกิจการ
 • ระยะเวลาฝึกต้องสอดคล้องกับหลักสูตร และไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผู้เข้ารับการฝึกกลุ่มละต้องไม่เกิน 50 คน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปมีดังนี้

 • เงินค่าตอบแทนวิทยากร
 • ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • ค่าเช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม (ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม
 • ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างฝึกอบรมยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 2 เที่ยว ยกเว้นค่าเครื่องบิน
 • ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม
 • ไป-กลับในประเทศไม่เกินสองเที่ยว ยกเว้นค่าแท็กซี่และค่าเครื่องบิน
 • ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร
 • ค่าลงทะเบียนอบรม (กรณีไปอบรม Public Training)
 • ค่าพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป-กลับภายในประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสองเที่ยวยกเว้นค่าเครื่องบิน (กรณีไปอบรม Public Training)
 • ค่าเช่าที่พักเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (กรณีไปอบรม Public Training)

หลักฐานค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

 • กรณีใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินที่ออกโดยร้านค้าหรือนิติบุคคล ได้แก่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมระบุชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม และจำนวนเงินด้วย
 • กรณีใบสำคัญรับเงินที่ให้บุคคลเป็นผู้รับเงินในการจ้างหรือเป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะรับ–ส่ง เป็นต้นพร้อ
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินสามารถใช้สำเนาได้ ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ
 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินให้แยกขาดกันในแต่ละหลักสูตร แต่ละรุ่นที่ฝึกอบรม
 • ค่าใช้จ่ายตามกรอบในหัวข้อข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารอ้างอิงทั้งหมด

- คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและ
   การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย / ฝป 1)
ดาวน์โหลด
- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย / ฝป 2 - 1)
ดาวน์โหลด
- ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (ฝย / ฝป 3) ดาวน์โหลด
- รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  (แบบ ฝย / ฝป 2-2)
ดาวน์โหลด
- คำแนะนำวิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่สถานประกอบกิจการ
   และการคำนวณเงินสมทบ
ดาวน์โหลด
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
   การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด

 

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้