หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel 250

หลักสูตรอบรม MS Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop | มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริง

(คอร์สสอนสดในห้องเรียน)

"เติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วย Advance Workshop ในโลกการทำงานจริง ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานที่ต้องมีในการทำงานคุณ เน้นการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ"


รุ่น 56 : วันเสาร์ที่ 23- อาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 65
รุ่น 57 : วันพฤหัสที่ 8- ศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - Calculation Workshop

 • บทที่ 1 - Logical Functions
  • จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
  • เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
  • แทนรหัส Index ด้วยฟังก์ชัน CHOOSE()
 • บทที่ 2 - การทำ List Box ด้วย Data Validation
  • รู้จักคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
  • การทำ Input List Box ด้วย Data Validation
  • การทำ List แบบ 2 ชั้นด้วยการ Define Name และ INDIRECT() function
 • บทที่ 3 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions
  • อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
  • ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
  • VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)
 • บทที่ 4 - Workshop Reference Functions แบบอื่น ๆ ในการค้นข้อมูลนอกเหนือจาก VLOOKUP
  • ขยายข้อจำกัดการ Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • ใช้ VLOOKUP – MATCH ในการระบุตำแหน่งคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการ
  • ใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ค้นหาข้อมูลแบบ Multiple Table บน VLOOKUP
 • บทที่ 5 - การจัดการ Error
  • จัดการ Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR()
 • บทที่ 6 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions
  • ใช้ฟังก์ชัน SUMIF() และ AVERAGEIF() สรุปผลรวมตามเงื่อนไข
  • ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF() นับจำนวนรายการตามเงื่อนไข
  • การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
  • การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
  • การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
  • การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข

วันที่ 2 - Presentation & Dashboard Workshop

 • บทที่ 7 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)
  • รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
  • ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
  • ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
  • ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
  • คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
  • การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
  • Workshop การใช้ฟังก์ชัน HOUR() และ MINUTE() ในการคำนวณหา OT จากส่วนต่างเวลา
 • บทที่ 8 - Custom Format และ SUBTOTAL()
  • รู้จักการจัดรูปแบบตัวเลขด้วย Custom Format
  • ใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL() สรุปผลตามการแสดงผลของ Filter
 • บทที่ 9 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร
  • ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
  • แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
  • ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
  • ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
  • ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
  • ฟังก์ชัน SUBSTITUTE() สำหรับแทนที่ข้อความในเซลล์
  • Workshop การตัดแยกคำหน้า ชื่อ สกุลออกมาจากเซลล์
  • การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
  • การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ 
 • บทที่ 10 - จัดรูปแบบข้อมูล Conditional Formatting ในรูปแบบใช้ Formula
  • การทำ Highlight ทั้งรายการของตารางด้วย Conditional Formatting แบบ Formula
 • บทที่ 11 - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart Dashboard
  • สร้าง PIVOT Table สรุปผลข้อมูล Transactions บน Row / Column / Value
  • การคำนวณค่า Value ใน PIVOT Table
  • การตั้งค่า Option ของ PIVOT Table
  • เพิ่มมุมมอง PIVOT Table ด้วยการ Duplicate Cache และแสดงรายการ Top 10
  • รู้จัก Filter และการ Group Label ใน PIVOT Table
  • สร้าง PIVOT Chart และจับ PIVOT Chart หลายตัวมาวางบน Dashboard
  • การใช้ Slicer ทำ Inter Active Dashboard Inter Active Dashboard  
 

dashboard excel

dashboard excel

lookup


ข้อมูลความรู้พื้นฐาน | ระดับหลักสูตรก่อนการอบรม

excel 150 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ต้องการความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐานก่อน

คุณสามารถลองทำแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ Excel พื้นฐานได้โดยเงื่อนไขการผ่านข้อสอบทดสอบควมรู้พื้นฐานคือ 3  คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ขึ้นไป

เข้าไปทำข้อสอบวัดทักษะ Excel Basic ของคุณ คลิกที่นี่

โดยเมื่อคุณทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรผู้ดูแลหลักสูตร จะเป็นผู้ประเมิน ส่งผลการทดสอบให้คุณทาง E-Mail พร้อมให้คำแนะนำภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

 

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

excel advance cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 5,885 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท, VAT - 385 บาท)
***ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไม่เกิน 3%***

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

หลักสูตรนี้ ทางเรามีคอร์สสอน Online ภายใต้ Platform This Trainer สามารถเข้าดูเพิ่มเติม เรียนออนไลน์คลิกที่นี่!

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้