หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

microsoft project training

หลักสูตรอบรมบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย MS Project

(คอร์สสอนสดในห้องเรียน)

"บริหารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Workshop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริงในสายงานบุคล (HR) สายสุขภาพ (Health) สายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety) และงานวิศวกรรม (Engineer)"


รุ่น 57: พุธที่ 5 - พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

 

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม CMYK ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อดูแผนที่)

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

การบริหารโครงการ (Project Management) ในปัจจุบันได้มีบทบาทและความสำคัญในการทำงานในองค์กรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การบริหารโครงการโดยทั่วไปแล้วเป็นความรู้และขั้นตอนดำเนินงานในส่วนของการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากร เพื่อทำให้โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ถูกต้องตามที่วางแผนไว้ โดยมีหัวใจสำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการในงานสายงานต่างๆ ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล งานซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี (Shut Down) งานสุขภาพและการสาธารณสุข ความปลอดภัยในการทำงาน งานโครงการก่อสร้างหรือโครงการใหม่ต่างๆ ขององค์กร 

ในหลักสูตรนี้จึงนำ Microsoft Project ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ในการบริหารโครงการโดยตัวโปรแกรมสามารถจัดการงาน เวลาทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรม Office ส่วนอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการเวลา เช่น Outlook หรือ Word  โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว่างการอบรม


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของสายการผลิต สายบริการและสายก่อสร้าง ในตำแหน่งการบริหารโครงการ เช่น นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์แผนงาน ผู้จัดการโครงการ วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณสามารถนำ MS Project มาบริหารโครงการ:"

 • ให้คุณวางแผนตารางเวลา และ
 • ระบบงานในโครงการอย่างเป็นระบบด้วย Gantt Chart
 • จัดการทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทั้งโครงการอย่างง่ายดายด้วย Resource Management
 • วิเคราะห์และนำเสนอโครงการด้วยระบบ Report
 • จัดทำรายงานสรุปโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 • S-Curve | Earned Value | Visual Report
อบรม microsoft project cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1

 • บทที่ 1 - เริ่มสร้างโครงการบน Microsoft Project
  • แนะนำการบริหารโครงการในมุมของ MS Project
  • เริ่มเปิดโปรแกรม ตั้งค่ารูปแบบวันที่ / สกุลเงิน
  • ตั้งค่า Project Information และเริ่มลง Task แบบ Auto Scheduled
  • คำสั่งการตั้งค่า Task และ WBS / Subtask
  • การเชื่อมโยง Task ด้วย Task Link / Predecessor
  • สร้างงานแบบวนรอบซ้ำ (Recurring Task)
  • เพิ่ม Project Summary Task และจัดมุมมอง Gantt Chart อย่างโปร
  • การใช้งาน Timeline
  • การใส่ Milestone โครงการ
  • การกำหนดตารางวันเริ่มงานแบบ Manual ด้วย Task Constraint
 • บทที่ 2 - การจัดการปฏิทินโครงการ (Calendar)
  • การตั้งค่าวันทำงานโครงการด้วย Calendar
  • การกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมด้วย Exception
  • การบันทึกปฏิทินเข้าไปใน Global Template ให้ทุกไฟล์ใช้ปฏิทินของเราได้
 • บทที่ 3 - การจัดการทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost)
  • รู้จักระบบมุมมอง Project View บน MS Project
  • จัดการทรัพยากรประเภท “Work” Resources
  • การใช้งาน “Work” Resources ผ่านการ Assign บน Task Usage View
  • จัดการทรัพยากรประเภท “Material” Resources
  • จัดการทรัพยากรประเภท “Cost” Resources
  • การใช้ Fixed Cost ควบคุมมูลค่าโครงการ
    

 

 

วันที่ 2

 • บทที่ 4 - การบริหารโครงการด้วย Critical และ Over allocate Task
  • การแสดงผลงานวิกฤต Critical Task
  • ใช้มุมมอง Network Diagram และ Tracking Gantt ดูงานวิกฤต
  • การเกลี่ยทรัพยากรในงานด้วย Work Contour
 • บทที่ 5 - การจัดรูปแบบเพิ่มเติม ใช้งาน Custom Field และ Graphic Indicator
  • การจัดรูปแบบ Gantt Chart อย่างโปร
  • การสั่งพิมพ์ออกกระดาษ (Print)
  • ใช้คำสั่ง Copy Picture บันทึกหน้าจอโครงการเป็นรูปเต็ม
  • เก็บข้อมูลเฉพาะของโครงการด้วย Custom Field
  • ใส่สูตรคำนวณแบบ Formula ใน Custom Field
  • ใช้ Graphical Indicator ในการแสดงผล Custom Field ช่วยจัดกลุ่มข้อมูล
  • การคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นมาลงใน MS Project
 • บทที่ 6 - ติดตามโครงการด้วย Baseline และตั้งค่าสถานะงานจริง (Actual Status)
  • การตั้ง Baseline โครงการ
  • การเปรียบเทียบโครงการปัจจุบันกับ Baseline
  • การใช้ Split Task กับงานที่ไม่ทำต่อเนื่องในหน้างาน
  • การตั้ง Status Date วันที่ตรวจสอบสถานะ
  • จัดการลงเนื้องานด้วย Progress
 • บทที่ 7 - Workshop - การออกรายงานสรุปโครงการ
  • การออกรายงานแบบ Visual Report
  • สร้าง Report ด้วย Report
  • สร้าง Report เองผ่าน Custom Report
  • สร้าง Chart Report บนCustom Report
  • สร้าง S-Curve ผ่าน Earn-Valued Method ใน MS Project (ทฤษฎี)
  • สร้าง S-Curve บน MS Project

report0
report1

 

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม PDF
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการอบรม

project cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 5,885 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท, VAT - 385 บาท)
***ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไม่เกิน 3%***

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

หลักสูตรนี้ ทางเรามีคอร์สสอน Online ภายใต้ Platform This Trainer สามารถเข้าดูเพิ่มเติม เรียนออนไลน์คลิกที่นี่!

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้